Grazzi tal-appogg

 • Grazzi tal-appogg

  Grazzi tal-appogg

   

  Hbieb,

  Bhal ma tafu l-bierah kien l-ahhar cans li stajna niehdu l-formola tas-sitt sieghat zejda gewwa l-ufficju tal-bord tal-ingistizzji.

  B’wiccna min quddiem nistaw nighdu li ghal din is-sejha li saret ghal membri kolla tal-korp u irtirati, kien hemm konkorrenza ferm inkoragganti fejn applikaw ghalija l-fuq min elf u hamess mitt (1,500 +) pulizija. Dan jimlina b’kuragg u entuzjazmu li l-MPA tibqa tahdem ghal gid komuni tal-membri kolla.

  Issa li z-zmien skada nixtiequ infakrukhom li l-membri taghna ser jinghataw assistenza legali, provduta u imhallsa min naha taghna.

  Bhal dejjem ghal dawk li jkollom xi dubju jew mistoqsijiet, infakrukhom li tistaw taghmlu kuntatt maghna permezz ta’ email exsec@mpa.org.mt jew telephone 21232892.

  Grazzi tal-appogg.

   

  Comments are closed.