Laqghat mal-Gvern rigward il-ftehim Settorjali

 • Laqghat mal-Gvern rigward il-ftehim Settorjali

  Laqghat mal-Gvern rigward il-ftehim Settorjali

  Gheziez kollegi,

  Bhal ma tafu bhalissa L-MPA flimkien mal-POU qed jaghmlu diversi laqghat mad-dipartimenti koncernati rigward il-ftehim settorjali. Dan ix-xahar bhal ma tafu kien wiehed impenjattiv ghal-MPA kemm minhabba dawn il-laqghat kif ukoll minhabba l-incident ikrah li sfortunatament kien involut il-kollega taghna, apparti ix-xoghol ta’ kuljum li l-assocjazzjoni trid tibqa taghmel.

  Nifhem il-prejokupazzjoni u d-dwejjaq taghkom rigward il-ftehim Settorjali pero nixtieq nassigurakhom li dan id-dewmin huwa ghal fatt li ahna m’accettajniex dak li taghna l-gvern u qed niggieldu bla waqfien rigward kundizzjonijiet u pagi ahjar. Ovvjament mhux facli tasal pero qalbna mhux maqtugha, ghalekk nitlobkom ftit aktar pacenzja halli nasslu fejn nixtiequ ahna u finalment tixtiequ inthom.

  Nerga intenni li kull spekulazzjoni bhalissa li qed issir fuq dak li qed niddiskutu mal-gvern ijja bla bazi u nheggigkom tinjoraw id-diceriji. Jekk Alla jrid ninsabu pass il-bod min dan il-ftehim.

  Meta nasslu f’punt li m’hemmx aktar x’tiddiskuti, bhal ma diga habbarna qabel ahna bi ftehim mal-POU ha nhallu id-dezjoni f’idejkom biex taghtuna il-mandat intkom jekk il-ftehim ghandux jigi f-firmat jew le.

  Nerga naggornakhom meta jkolli aktar dettalji.

  Tislijiet,

  Johann Mifsud
  Segretarju Ezekuttiv

  Comments are closed.