Kumitat gdid ghat-tlett snin li gejjien

 • Kumitat gdid ghat-tlett snin li gejjien

  Kumitat gdid ghat-tlett snin li gejjien

  Sinjuri,

  Bhal ma tafu diga il-kumitat precedenti xolja u giet imsejha elezzjoni ghal-kumitat ezekuttiv tal-MPA ghat-tlett snin li gejjien. Nominazzjonijiet kien hemm 9 u ghalekk ma kienx hemm lok ta’ elezzjoni peress li l-istatut jirrikjedi li l-ezekuttiv jkun iffurmat min 9 persuni.

  L-kumitat ghat tlett snin li gejjien u iffurmat min dawn l-ufficjali, Andy Bellia, Wayne Borg, Kevin Curmi, Alfred Cutajar, Marlon Hili, Sandro Mallia, Neville Mercieca, Robert Mercieca u Alexander Schembri.


  Saret elezzjoni bejn dawn il-kandidati fejn il-kumitat ser jigi iffurmat hekk kif imnizzel hawn taht;


  President Alexander Schembri

  Vici President Neville Mercieca


  Segretarju Marlon Hili

  Assitent Segretarju Kevin Curmi


  Tezorier Andy Bellia

  Assistent Tezorier Wayne Borg


  PRO Sandro Mallia

  Assitent PRO Robert Mercieca


  Membru Alfred Cutajar


  Issa li gie iffurmat il-kumitat il-gdid li jmiss hu li issir laqgha bejn il-kumitat precedenti u il-kumitat il-gdid biex tinghata hand over tax-xoghol li ghad hemm xi jsir, dan ha jsir biex jkun hemm kontinwazzjoni tax-xoghol utli li sar qabel.


  Filwaqt li nerga nirringrazzja lill-kumitat precedenti tax-xoghol siewi li ghamel, min hawn nixtieq nifrah lill-kumitat il-gdid biex jibqaw jahdmu ghal gid komuni tal-membri tal-korp.


  Tislijiet,


  Johann Mifsud

  Segretarju Ezekuttiv

  Comments are closed.