Business Interest & Additional Occupation

  • Business Interest & Additional Occupation

    Diversi membri esprimew il-ħsibijiet tagħhom peress illi b’ċirkulari nru. 40/2020 (Business Interest & Additional Occupation) gew mgħarfa illi l-permessi sabiex jgħamlu xoghol iehor fuq bazi part time ser jiġu revokati b’effett mill-1 ta’ Frar 2021.

    Dan it-tħassib huwa msejjes fuq il-fatt illi dawn il-permessi kienu ingħataw skond ir-regolamenti u l-policies ta’ dak iż-żmien. Għalhekk wieħed isaqsi ”Jista dritt akkwistat jigi revokat meta l-persuna li qed teżercita dak id-dritt dejjem aġixxiet fil-parametri tal-permess li kien ingħata lilha?

    Għalhekk l-MPA ser tkun qegħda tindaga fuq din il-kwistjoni u tieħu l-pariri necessarji.

    Comments are closed.