Paga ta’ Lulju

 • Paga ta’ Lulju

  Paga ta’ Lulju

  Sa min meta inhargu ufficjali d-dati ta’ meta u kif il-Pulizija kienu ser jithallsu matul din is-Sena iggifieri 2021, fejn gie innutat li matul ix-Xahar ta’ Lulju il-Pulizija kollha kienu ser jircievu salarju baziku iggifieri bla Hdud, Overtime, Extra Duty u kif wkoll Allowances…

  Dan il-paga dejjem kienet prezenti, izda minhabba li fil-passat l-Extra Duty kienet tithallas lil-Pulizija meta jhallas il-klijent; iggifieri ma kienx hemm zmien stipulat dan in-nuqqas ftit li xejn kien jinhass izda bis-sistema l-gdida, l-MPA hasset li kien ingust fuq il-Pulizija u anke fid-dawl ta’ rabtiet finanzjarji li jigu kull xahar.

  l-MPA b’mod immedjat ghamlet kuntatt mas-Sezzjoni tal-Accounts sabiex tinstan soluzzjoni mil-aktar fis.

  L-MPA issugeriet zewg ideat

  1 – Li flok jinqata iz-zidiet kollha fl-istess xahar, dawn jibqataw fuq perijodu ta’ xahrejn (Ez:- F’Gunju Pulizija jithallas tal-Overtime u Hdud sabiex mbad fil-paga ta’ Lulju jew ahjar Paga Nru 7 wiehed jircievi l-Extra Duty.

  2 – Li Returns li llum jsiru kull xahar u ghalekk jkun hemm 12 il-Return, dawn jibdghu jsiru fuq perijodu ta’ 4 gimghat u biex b’hekk jibda jkun hemm 13 il-return, u l- problema ta’ paga bla zidiet tigi eliminata konpletament.

  Flimkien mal-amministrazzjoni lkoll qbilna li l-ahjar soluzzjoni u li tista tigi implimentata bla ebda problemi u fl-iqsar zmien kienet l-Opzjoni Nru 1.

  Bi Pjacir ninfurmaw lil-Membri taghna li l-Proposta tal-Malta Police Association giet milquha u ser tibda tinhadem is-sistema imnizzla hawn: –

  – Overtime mahdum fix-xahar ta’ April ser jithallas fil-paga Nru 6 (Gunju)

  – Extra Duty mahduma fix-xahar ta’ April jithallas fil-paga Nru 7 (Lulju)

  – Overtime u Extra Duty mahduma fix-xahar ta’ Mejju jithallas kollhu fil-paga Nru 8 (Awwissu)

  Il-Hlas min Awwisu jibqa jsir kollhu normali bhal ma sar kull sena.

  L-Kumitat jirringrazzja lill-Amministrazzjoni tal-Korp u kif wkoll is-Sezzjoni tal-Accounts talli fehemu b’mod immedjat l-argumenti taghna tant li ttiehdet azzjoni b’mod immedjat.

  Comments are closed.