Talba skont iċ-ċirkolari UPM 4/2014 u 20/2014

 • Talba skont iċ-ċirkolari UPM 4/2014 u 20/2014

  Gheziez Membri

  Qeghdin nibghatulkom din il- korrispondenza fir-rigward tac-cirkolari OPM no 24/2017 li tikkoncerna’ The Setting up of the Grievances Board for Public Officers. Ghall darba biss regghet giet in vigore ic-Cirkolari no 4/2014. Il- Kumitat hejja din il-formola hawn annessa fil- konfront tat-talba tas-46 siegha minghajr l-ebda pregudizzju ghall-ftehim Settorjali li ghaddej bhalissa bejn il- Gvern u z-zewg Unions.

  Minn naha taghna qed inheggukom timlew din il- formola fuq bazi volontarja u ndividwali kif ukoll tipprezentaw kopja tal-ID card u tmorru biha il- One stop shop, Public Officers No 3 Castille Palace, Valletta sa mhux aktar tard mit-28 ta’Frar 2018.

  Tajjeb tkunu tafu illi it-talba illi qeghda ssir hija relatata mal-ingustizzja li qed insofru fejn qed nahdmu 46 siegha u nithallsu ta’ 40 siegha. Inheggukom taqraw il-kontenut tal-formola sabiex tifhmu din it-talba. Din hija l-ahhar opportunita sabiex tinghataw rimedju ghas-sieghat illi nhadmu qabel l-2013.

  Bhala Union qed noffru l-assistenza legali fejn ikun mehtieg quddiem dan il- Bord.

  Ghall aktar informazzjoni tistghu tikkuntattjaw lis-Segretarju amministrattiv  Johann Mifsud fuq 21232892 email exsec@mpa.org.mt jew lil membri tal-Kumitat Ezekuttiv.

  Nizzel il-Formola min hawn:
  Grievance Board all Ranks
  Download

  Nizzel il-Formola min hawn:
  Grievance Board RCP
  Download

  Comments are closed.